Artikkel

Alle spillere skal nå meldes inn i Fron Fotball 2010

Fron Fotball 2010 har siden 2010 vært et samarbeid mellom klubber i Sør- og Nord-Fron kommune, og organisert fotballen fra 13 år og oppover. Vi har i dag cirka 200 aktive spillere.

Fram til og med 2016 var vi organisert slik at spillere under 16 år kunne stå registrert i moderklubben, som også gjorde at en betalte kontingent og treningsavgift til moderklubb. Spillerne og foreldre var da også med på dugnader mm i moderklubben. Moderklubbene var så med og finansierte aktiviteten i Fron Fotball.

Fra 2017 ønsket samarbeidsklubbene denne modellen endret slik at moderklubbene fritas for ansvar for å finansiere aktivitet i Fron Fotball. Dette medfører følgende;
1.Spillerne meldes over til Fron Fotball 2010 allerede fra 13 år.
2.Spillere betaler kontingent og treningsavgift til Fron Fotball 2010.
3.Spillere og foreldre må delta i dugnader og annen aktivitet for å finansiere driften av lagene i Fron Fotball.

Det er viktig å påpeke at Fron Fotball 2010 fortsatt er et samarbeid mellom klubber i midtdalen, men at samarbeidet altså nå organiseres noe annerledes enn tidligere.

I første omgang er konsekvensen at vi i løpet av våren skal melde alle spillere inn i Fron Fotball. Oppmennene i det enkelte lag vil organisere slik at spillerne får meldt seg over.

NB! Endringen gjelder for 2017 ikke spillere som kommer fra Vestsida FK. Disse kan også i 2017 stå i moderklubb.

Har dere spørsmål om endringen, kontakt undertegnede, gjerne på mobil 48 18 80 00.

Tommy Rudihagen
Leder Fron Fotball 2010